مجازی سازی میزکار ها یا Desktop Virtualization

مجازی سازی میزکار ها که آن را با VDI نیز می شناسیم تکنولوژی است که محیط سیستم عامل و نرم افزار های آن را از سخت افزار کاربر جدا می کند. مجازی سازی میزکار ها می تواند ترکیبی باشد از میزکارها و نرم افزارهای آن و همچنبن پروفایل کاربران. مجازی سازی میزکارها تمامی منابع سیستم عامل کاربر را به صورت مجازی در اختیار کاربر قرار می دهد. VDI اجزای مختلفی دارد که بر اساس نیاز سازمان می توان از یک یا تمامی آن در زیرساخت مجازی استفاده نمود. این مدل ها عبارتند از:

  • مجازی سازی میزکار (Remote Desktop Virtualization)
  • مجازی سازی نرم افزار ها (Application Virtualization)
  • مجازی سازی کاربران (Users Virtualization)
  • میزکار به صورت سرویس (Desktop as a Service – DaaS)