مجازی سازی شبکه یا Network Virtualization

 

مجازی سازی شبکه یا Network Virtualization
مجازی سازی شبکه پروسه ای برای ترکیب زیرساخت مجازی و فیزیکی شبکه و امکان مدیریت نرم افزاری آن می باشد. مجازی سازی شبکه بر دو نوع است، نوع خارجی یا External Virtualization که ترکیب شبکه مجازی و فیزیکی را پوشش می دهد. و نوع داخلی یا Internal Virtualization که به شبکه مجازی بر روی یک سرور یا هایپروایزر اطلاق می شود. شرکت VMware با ارایه زیرساخت یاهایپروایزر NSX قدم در ادغام شبکه های مجازی و فیزیکی نموده است از دیگر فعالان در این زمینه شرکت Vyatta ، IBM، Cisco است که سوییچ ها و دیواره های آتش مجازی سازی شده را ارائه می دهند.